Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου ως άρθρο 29 Ν. 4548/2018

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Φεβρουαρίου 2019  αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 77.989,12€ με την ακύρωση 1276 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 61,12€.